ALGEMENE VOORWAARDEN - BUL-IT BVBA – KBO 0897 787 755 – Stokthoekstraat 14 – 9140 TEMSE

1.Toepassing en draagwijdte van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Bul-IT BVBA, behoudens voor zover van de inhoud uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Algemene of bijzondere voorwaarden van de klant verbinden BUL-IT BVBA niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk werden aanvaard. BUL-IT BVBA kan dus niet worden vermoed akkoord te zijn gegaan met enige algemene of bijzondere voorwaarden van de klant door het loutere feit van afsluiten van een contract.
De klant neemt kennis van deze algemene voorwaarden bij elke offerte en bestelbon. De algemene voorwaarden zijn vermeld op elke factuur.
Deze algemene voorwaarden vormen samen met de bijzondere voorwaarden en verbintenissen, de volledige overeenkomst tussen partijen. De algemene voorwaarden maken aldus integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen en worden ook uitdrukkelijk aanvaard bij ondertekening van de offerte, bestelbon en bij aanvaarding van de factuur.
Wijkt een bijzondere voorwaarde uitdrukkelijk af van de algemene voorwaarden, zal de bijzondere voorwaarde primeren.
De gebeurlijke nietigheid van een bepaling van de algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden van het contract, heeft geen impact op de geldigheid van het contract; andere bedingen worden ongemoeid gelaten en behouden hun uitwerking, tenzij de nietigheid van een beding elk nut aan de uitvoering van de overeenkomst ontneemt.
Rechten en verplichtingen in het kader van de overeenkomst afgesloten tussen BUL-IT BVBA en klant kunnen niet zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan wat bepaald onder artikel 4.5.
2.Offertes – Prijzen - Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Behoudens andersluidende bepaling, geldt de offerte gedurende 30 dagen.
2.2.Alle prijzen vermeld, zijn exclusief BTW.
2.3.Prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen, zo deze onafhankelijk zijn van de wil van BUL-IT BVBA.
Ingeval de prijzen van door derden geleverde producten of diensten na afsluiten van het contract worden verhoogd, kan BUL-IT BVBA deze prijsverhoging verrekenen in de contractprijs door eenvoudige kennisgeving aan de klant via e-mail. Is er geen protest van de klant binnen de 8 dagen na verzending, wordt de prijsaanpassing geacht te zijn aanvaard. Is er geen aanvaarding van de prijsaanpassing door de klant, is BUL-IT BVBA gerechtigd onverwijld het contract te beëindigen middels aangetekende zending, zonder vergoeding.
Tijdens de duur van de opdracht kan BUL-IT BVBA de overeengekomen prijzen jaarlijks aanpassen aan de index op basis van de Agoria index volgens formule : P=P0.(0.2+0.8S/S0); P=nieuwe Prijs, P0=oorspronkelijke Prijs, S0=Agoria index referteloonkost op ingangsdatum overeenkomst, S=Agoria index referteloonkost jaarlijkse verjaardag overeenkomst.
2.4.De overeenkomst tussen BUL-IT BVBA en de klant komt tot stand

bijzondere voorwaarden en opname van deze algemene voorwaarden, door BUL-IT in ontvangst wordt genomen (1);
-hetzij op het moment dat BUL-IT BVBA op verzoek van de klant - medewerkers, handelsvertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen van de klant worden geacht bevoegdheid te hebben de klant jegens BUL-IT BVBA te verbinden – een aanvang heeft genomen met de opdracht zoals opgenomen in de door de klant ontvangen bestelbon of offerte met duidelijke projectomschrijving, gedetailleerde prijsopgave, bijzondere voorwaarden en opname van deze algemene voorwaarden, hoewel er nog geen ondertekende bestelbon of offerte door BUL-IT BVBA in ontvangst is genomen (2).
3.Informatie
3.1.De klant verbindt er zich toe alle gegevens, bescheiden, informatie en uitleg, welke BUL-IT BVBA verzoekt en nodig heeft om haar opdracht correct en tijdig uit te voeren, volledig, accuraat, tijdig – binnen de 14 dagen, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een andere termijn is bedongen- en in een door BUL-IT BVBA gewenste vorm en wijze aan BUL-IT BVBA ter beschikking te stellen.
3.2.De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikkinggestelde gegevens, bescheiden, informatie en uitleg, ook indien deze van derden afkomstig zijn. BUL-IT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden of tekortkomingen in de verstrekte gegevens vermeld op de door BUL-IT BVBA ontwikkelde website. De klant vrijwaart BUL-IT BVBA voor elke aanspraak van derden die haar grondslag vindt in foutieve, onjuiste of verouderde gegevens, bescheiden, informatie, uitleg bezorgd door de klant.
3.3.Wanneer de klant informatie of documentatie gebruikt of aan BUL-IT BVBA verstrekt van derde partijen of vertrouwelijke gegevens worden aangereikt om te gebruiken, mag BUL-IT BVBA er onweerlegbaar van uitgaan dat deze gegevens bruikbaar zijn en is BUL-IT BVBA op generlei wijze verantwoordelijk voor gebruik van deze data. Ingeval de klant materiaal op de door BUL-IT BVBA ontwikkelde website plaatst of dit aanlevert om op de website te plaatsen of te verwerken, garandeert de klant over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken. De klant is evenzeer verantwoordelijk voor de relaties met derde partijen, voor de kwaliteit van hun bijdrage en van hun werk alsmede voor betaling van hun honoraria. De juistheid van informatie of documentatie door derden verstrekt, wordt door BUL-IT BVBA niet nagetrokken.
3.4.Extra kosten en honoraria (cf.artikel 4.4.)die hun oorzaak vinden in het niet tijdig of niet correct ter beschikking stellen van informatie of documenten ( cf. artikel 3.1.), vallen ten laste van de klant, zo en zodra BUL-IT BVBA deze in detail bezorgt aan de klant, onverminderd wat bepaald in artikel 8 van huidige algemene voorwaarden.
4.Uitvoering-meerwerk-kost
4.1.De in de offerte of bestelbon opgegeven uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en overschrijding kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. BUL-IT BVBA verbindt er zich toe de mogelijke inspanningen te leveren om de afgesproken termijn te respecteren.
4.2.Indien een vaste prijs is overeengekomen, heeft deze enkel betrekking op de uitdrukkelijk in de overeenkomst (of op de offerte waaraan begin van uitvoering is gegeven op vraag van de klant – cf art.2.4.2.) genoemde producten en dienstverlening. Bijkomende of afwijkende producten of diensten worden enkel geleverd na uitdrukkelijk akkoord en worden aan de gebruikelijke tarieven, volgens éénheidsprijs, desgevallend geïndexeerd of aangepast conform artikel 2.3.3, aangerekend als meerwerk.
4.3.BUL-IT BVBA maakt steeds een eerste ontwerp, waarop de klant diens opmerkingen kan maken. De prijsopgave voorziet steeds 2 correctie-iteraties. BUL-IT BVBA levert alle redelijke inspanningen om gemaakte correcties en opmerkingen te verwerken. Een derde ontwerp wordt als definitief ontwerp beschouwd voorzien

in de prijsopgave. Alle bijkomende vragen om aanpassing of uitbreiding, worden beschouwd en aangerekend (cf.art.4.2. in fine)als meerwerk.
4.4.Worden tevens aanzien als aanleiding gevend tot meerwerk, met navenante bijkomende dienstverlening tot gevolg, aan te rekenen als meerwerk(cf.art.4.2. in fine):
-uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door de klant werd goedgekeurd;(1)
-eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de klant die ten tijde van afsluiten van de overeenkomst niet, niet in volle omvang of onvoldoende duidelijk aan BUL-IT BVBA zijn kenbaar gemaakt;(2)
-gebreken en tekortkomingen in producten en diensten van derden, die door BUL-IT BVBA in redelijkheid niet waren voorzien dan wel waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen; (3)
-tekortschietende medewerking van de klant bij de uitvoering van de opdracht ( aanleveren materiaal en gegevens, feedback op ontwerpen, testing) (4)0
4.5.BUL-IT BVBA heeft uitdrukkelijk het recht geheel of gedeeltelijk beroep te doen op onderaanneming.
4.6.Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties of andere externe kosten (registraties, aankopen), specifiek toe te wijzen aan de opdracht, vallen ten laste van de klant en worden aan reële kost aangerekend. BUL-IT BVBA verbindt er zich toe de klant in alle redelijkheid tijdig te informeren.
4.7.Klachten van de klant met betrekking tot geleverde diensten of producten dienen binnen de 8 dagen middels aangetekend schrijven te worden ter kennis gebracht. Na deze termijn worden de klachten voor niet geschreven gehouden en worden de diensten en producten hoedanook aanzien als aanvaard.
5.Betaling
5.1.Bij totstandkoming van de overeenkomst is een voorschot van 25% van de totaalprijs van de opdracht verschuldigd en opeisbaar.
5.2.BUL-IT BVBA kan maandelijks factureren voor geleverde producten en/of diensten in de vorige maand.
5.3.Een factuur is betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.4.Betwisting van de factuur, geheel of gedeeltelijk, door de klant dient, op straffe van verval, te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum. In geen geval mag de klant de betaling van een onbetwist bedrag van de factuur inhouden.
5.5.Bij gebreke aan integrale betaling binnen de voorziene betaaltermijn , is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke begonnen kalendermaand wordt aangerekend voor een volledige maand, en zonder dat deze intrestvoet lager zal mogen zijn dan de intrestvoet voorzien in het artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, welke conventioneel van toepassing wordt verklaard. Bij gebreke aan integrale betaling binnen de voorziene betaaltermijn is de klant naast de voorziene verwijlintrest, tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totaal openstaande bedrag, met een minimum van 125,00 euro, te vermeerderen met 20,00euro per aanmaning.
5.6.Betalingen worden steeds eerst verrekend met de vervallen (conventionele) intresten, vervolgens met de forfaitaire schadevergoeding en aanmanings- en invorderingskost en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)ren, waarbij de oudst openstaande bedragen eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerkingen of vermeldingen van de klant bij diens betaling.

5.7.Wanneer de klant weigert om onbetwiste bedragen te betalen, kan BUL-IT BVBA beslissen de overeenkomst te ontbinden of op te schorten,met inachtname van de voorwaarden bepaald in de artikelen 8.
5.8.BUL-IT BVBA behoudt het eigendomsrecht op producten en diensten, tot de klant volledig en definitief voor de opdracht heeft betaald. De risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. Betaalde voorschotten blijven verworven door BUL-IT BVBA ter vergoeding van verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe deze algemene voorwaarden kenbaar te maken aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten of diensten beslag zou leggen of zinnens is hiertoe over te gaan in opdracht van derden.
6.Intellectuele eigendom
6.1.Alle intellectuele eigendomsrechten van producten en/of diensten – specifieke broncode geschreven in opdracht van de klant of ander materiaal, creaties, ontwerpen, ideeën, adviezen, programmatuur in opdracht van de klant door BUL-IT BVBA ontwikkeld – berusten bij BUL-IT BVBA.
6.2.BUL-IT BVBA verleent de klant, en dit op voorwaarde van en na volledige betaling van de prijs, een niet- exclusieve en onoverdraagbare licentie op de resultaten van de opdracht, gespecifieerd in de bestelling.
6.3. Voormeld gebruiksrecht doet geen afbreuk aan de intellectuele eigendomsrechten incl auteursrechten van BUL-IT BVBA, die dan ook nooit kan beperkt worden in haar mogelijkheden of rechten om hetzelfde of soortgelijk werk af te leveren voor andere klanten. BUL-IT BVBA heeft het recht om royaltyvrij elk resultaat van de opdracht, al en elk element van haar werk, te gebruiken voor de promotie van de eigen activiteiten van BUL- IT BVBA.
7.Aansprakelijkheid
7.1.De diensten die BUL-IT BVBA overeenkomt te leveren, zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.
7.2.Producten, websites worden uitsluitend ter beschikking gesteld op “as is” basis (zoals ze online te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van de opdracht, de wensen en het budget van de klant. BUL-IT BVBA is niet verantwoordelijk voor het -tijdelijk- uitvallen of disfunctioneren van het systeem. De klant verklaart uitdrukkelijk bij levering kennis te hebben genomen van het bestelde Product, van al zijn functionaliteiten, van de werking, van de bediening en systeemvereisten en keurt goed en bevestigt dat het voldoet. De klant verbindt er zich toe BUL-IT BVBA te vrijwaren of te vergoeden voor elke aanspraak van derden in enige zin verband houdend met producten of diensten door BUL-IT geleverd aan de klant.
7.3. BUL-IT BVBA is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, die ten allen tijde verantwoordelijkheid blijft van de klant;BUL-IT BVBA is niet aansprakelijk voor gebeurlijke onjuistheden of tekortkomingen vermeld op door BUL-IT BVBA ontwikkelde websites in opdracht van de klant. Incorrecte gegevens of tekortkomingen geven geen recht op financiële compensatie. BUL-IT BVBA is niet verantwoordelijk tav gebruikers en derden voor eender welke schade, behoudens opzettelijke, opgelopen bij het gebruik van geleverde documenten, software of prestaties. BUL-IT BVBA kan in geen geval aansprakelijk zijn voor, tot vergoeding of herstel gehouden zijn van indirecte schade aan de klant of derden, behalve ingeval deze voortvloeit uit een opzettelijke fout. Worden ondermeer als indirecte schade aanzien : verlies van cliënteel, tijd, commerciële opportuniteiten, verlies of beschadiging van gegevens, reputatie, winstderving, boetes.
7.4.BUL-IT BVBA draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de links naar sites die beheerd worden door derden; BVBA BUL-IT BVBA is niet gehouden dergelijke sites te controleren naar oorsprong en inhoud; opname van links naar een website houdt geen enkele goedkeuring in van die sites op welk vlak ook, door BUL-IT BVBA. De inhoud van de website door BUL-IT BVBA voor de klant geleverd, blijft exclusieve verantwoordelijkheid van

de klant. De klant verbindt zich ertoe geleverde producten en diensten niet te gebruiken of te laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen. De klant verbindt er zich toe BUL-IT BVBA te vrijwaren voor elke aanspraak die zou voortvloeien uit gebeurlijk onrechtmatig gebruik van producten of diensten.
7.5.Op producten en/of diensten van derde leveranciers of onderaannemers, zijn de garantievoorwaarden op die producten en diensten van toepassing en BUL-IT BVBA draagt geen aansprakelijkheid of biedt geen garantie boven of anders dan deze geldend voor die producten of diensten van derde leveranciers of onderaannemers of die deze derde leveranciers of onderaannemers niet bereid zijn te dragen.
7.6.De aansprakelijkheid van BUL-IT BVBA (contractueel, buitencontractueel of anderszins) in het kader van diensten en producten onder de opdracht, is in elk geval beperkt tot het bedrag van de opdracht zoals overeengekomen (cf artikel 2.4.) . Wanneer twee of meerdere schadegevallen het gevolg blijken van eenzelfde fout in hoofde van BUL-IT BVBA, zullen ze worden geacht één geval van aansprakelijkheid te vormen en zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het hoogste aansprakelijkheidsbedrag dat van toepassing is op de betrokken opdrachten.
7.7.Geen enkele partij is aansprakelijk ten aanzien van de andere wanneer de niet nakoming van haar verbintenissen het gevolg is van onvoorziene omstandigheden buiten haar wil (overmacht). De partij die zich beroept op overmacht dient de redenen schriftelijk, op straffe van niet toelaatbaarheid, onverwijld ter kennis te brengen aan de andere partij. Wanneer de omstandigheden blijven voortduren waardoor een partij in de onmogelijkheid verkeert haar verbintenissen gedurende een ononderbroken periode van 30 dagen uit te voeren, kan toepassing worden gemaakt van artikel 8.2 e.v.
8.Opschorting-ontbinding
8.1.Elke partij kan mits schriftelijke kennisgeving aan de andere partij de overeenkomst opschorten wanneer er redenen zijn die een wezenlijke en ongunstige invloed hebben op de basisregels van de overeenkomst of op de uitvoering van de verbintenissen van de partij die de overeenkomst wenst op te schorten.
8.2.Indien een periode van opschorting 30 dagen overtreft, kan elke partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, met een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.
8.3.Elke partij kan de overeenkomst met een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op enige bepaling van de overeenkomst die onherstelbaar is of die, indien ze herstelbaar is, niet hersteld is binnen de 30 dagen na een schriftelijk verzoek in die zin of, indien herstel van de inbreuk binnen die termijn redelijkerwijze niet haalbaar is, er binnen de 30 dagen geen redelijke stappen zijn gezet om de contractbreuk te herstellen.
8.4.Elke partij kan de overeenkomst met een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de andere partij niet in staat is haar schulden te betalen of in enige zin blijk geeft van insolventie.
8.5.Indien de ontbinding gebeurt op initiatief van de klant om redenen waarvoor BUL-IT BVBA niet aansprakelijk is, blijft BUL-IT BVBA gerechtigd op het volledige bedrag van de opdracht zoals overeengekomen, onverminderd het recht van BUL-IT BVBA schadevergoeding te vorderen lastens de klant voor alle geleden verlies ( dit enkel) ingeval de ontbinding ontijdig of onrechtmatig gebeurde.
8.6.Indien de ontbinding gebeurt op initiatief van de klant om redenen waarvoor BUL-IT BVBA aansprakelijk is, blijft BUL-IT BVBA gerechtigd op het deel van het overeengekomen bedrag voor diensten en producten die tot op datum van ontbinding zijn geleverd, onverminderd het recht van de klant op schadevergoeding in overeenstemming met de bepalingen en binnen de grenzen van artikel 7.
8.7.Indien de ontbinding gebeurt op initiatief van BUL-IT BVBA om redenen waarvoor de klant niet aansprakelijk is, blijft BUL-IT BVBA gerechtigd op het deel van het overeengekomen bedrag voor diensten en producten die tot op datum van ontbinding zijn geleverd, onverminderd het recht van de klant

schadevergoeding te vorderen in overeenstemming met de bepalingen en binnen de grenzen van artikel 7 (dit enkel) ingeval de ontbinding ontijdig of onrechtmatig gebeurde.
8.8.Indien de ontbinding gebeurt op initiatief van BUL-IT BVBA om redenen waarvoor de klant aansprakelijk is, blijft BUL-IT BVBA gerechtigd op het volledige bedrag van de opdracht zoals overeengekomen, onverminderd het recht van BUL-IT BVBA schadevergoeding te vorderen lastens de klant voor alle geleden verlies.
9.algemene bepalingen
9.1.BUL-IT BVBA en de klant aanvaarden behoudens andersluidend beding electronische communicatie ( o.a. e- mail) als bewijsmiddel.
9.2.Ingeval van geschil tussen partijen omtrent enige bepaling van de overeenkomst, geldigheid, totstandkoming, interpretatie, uitlegging, uitvoering of verbreking ervan, dat een waarde van 2500 euro overstijgt, verbinden partijen er zich toe eerst een beroep te doen op bemiddeling en pas dan op elke andere vorm van geschillenbeslechting. Zij zullen daartoe een aangetekend schrijven richten aan de andere partij en behoudens andersluidend akkoord dient binnen de 15 dagen vanaf voormeld initiërend aangetekend schrijven, een eerste bijeenkomst bij de bemiddelaar plaats te vinden.
9.3.Bij adiëren van de Rechtbank, is enkel het Belgisch recht van toepassing en dient het geschil te worden gebracht voor de materieelrechtelijk bevoegde Rechtbank van de Rechtbanken Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde.